fbpx

 

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

Klub – Fitness Klub Sporting, prowadzony przez spółkę Firma Handlowa Sporting Andrzej Gołdyn spółka jawna z siedzibą w Lesznie Rynek 25 wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Rejonowym w Poznaniu Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000010405, NIP: 6970011088.

Członek Klubu – Osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z Klubem na jej rzecz przez osobę trzecią.

Klient – Osoba zawierająca umowę z Klubem o świadczenie usług określonych w ofercie Klubu w imieniu własnym lub na rzecz innego Członka Klubu.

Zajęcia – Zajęcia prowadzone przez Klub, określone w odrębnej ofercie.

Usługi – Wszelkie usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

Prorata – Opłata członkowska  w pierwszym miesiącu kalendarzowym  członkostwa, obliczona przez Klub proporcjonalnie w stosunku do ilości pozostałych do końca tego miesiąca dni, w których Członek Klubu ma możliwość korzystania z urządzeń i Usług Klubu, należna zamiast pełnej opłaty członkowskiej w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Opłata wpisowa – Opłata początkowa, jednorazowa na czas trwania danego karnetu, w wysokości wskazanej w Formularzu członkowskim, uiszczana przez Członka Klubu w momencie zawarcia umowy, w tym aktywację

dostępu do usług oferowanych w danym karnecie oraz wydanie karty klubowej.

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1     Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia.

2.2     Klub świadczy usługi sportowo rekreacyjne, w szczególności w zakresie: aerobiku, zajęć mentalnych, zajęć na siłowni, treningu obwodowego, doradztwa w zakresie treningu, sauny.

2.3     Klub świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany w zależności od rodzaju członkostwa określonego w umowie („Umowa”).

2.4     Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty (zmiana godzin zajęć, zmiana prowadzących, zmiana formy zajęć i ilości). Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 1. Członkostwo w Klubie

3.1     Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy na czas określony (miesiąc/dwanaście miesięcy) lub bezterminowy, według wyboru Członka Klubu. Zawarcie umowy następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszego Regulaminu w Klubie lub wyboru innym wybranym przez członka Klubu dniu oraz uiszczenia Opłaty Wpisowej.

3.2     Niniejszy Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią.

3.3     Każdy członek Klubu mający wykupione treningi personalne jest zobowiązany do posiadania karnetu lub wejściówki upoważniającej do korzystania z Klubu. Treningi personalne mogą odbywać się tylko w godzinach obowiązywania danego karnetu bądź wejściówki.

3.4     Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.5     Osoba niepełnoletnie, która ukończyła 16 lat,  może być Członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, wyrażoną na piśmie. Umowę na rzecz osoby niepełnoletniej zawiera jej przedstawiciel ustawowy.

3.6     Członek Klubu, który nie ukończył 26 roku życia może korzystać z  Karnetu Student, za  okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

3.7     Karnet senior obowiązuje osoby po 55 roku życia lub młodsze, które posiadają ważną legitymację Uniwersytetu 3 wieku.

3.8     Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Przekazywanie karty osobom trzecim jest niedozwolone.

3.9     Warunkiem korzystania z Usług Klubu jest opłacenie opłat za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska, zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą zgodnie z aktualnym Cennikiem.

3.10   Przy podpisywaniu umowy z Klubem obowiązkowe jest okazanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, zgoda na zrobienia zdjęcia do systemu.

3.11   W uzasadnionych przypadkach wynikających z kwestii organizacyjnych lub wymogów bezpieczeństwa, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy.

3.12   Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub na portalach społecznościowych oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania lub może zażądać usunięcie nagrania obejmującego jego wizerunek.

 

 1. Zasady korzystania z usług Klubu

4.1     Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu oraz poszczególnych stref Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.

4.2     Członkowi Klubu nie przysługują wobec Klubu żadne roszczenia, jeżeli w wybranym przez Członka Klubu terminie niektóre z Usług lub przyrządów nie są dostępne  z powodu korzystania z nich przez innych Członków.

4.3     W czasie korzystania z Usług Członkowie Klubu zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju.

4.4     Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do wiadomości Członków.

4.5     Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie się stanu zdrowia Członka będące następstwem dolegliwości zdrowotnych występujących u Członka przed podjęciem ćwiczeń lub zajęć w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie stanu zdrowia członka wynikłe z nieprzestrzegania przez niego Regulaminu, Regulaminu porządkowego, Regulaminów stref, instrukcji ćwiczeń zamieszczonych w Klubie i wydawanych przez personel Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności za szkody na osobie wywołane nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń Klubu przez Członka.

4.6     Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływam alkoholu lub środków odurzających.

4.7     Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu oraz zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.

4.8     Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.

4.9     Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.

4.10   Aby wejść do Klubu Fitness należy na bramce wejściowej użyć otrzymaną Kartę członkowską (przyłożyć ją do czytnika), w wyjątkowej sytuacji pracownik klubu może wpuścić Klubowicza używając swojej karty pracowniczej, wcześniej klubowicz musi okazać się dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, a pracownik zweryfikować aktualność karnetu.

4.11   Aby brać udział w zajęciach fitness niezbędne jest, aby Klubowicz, osoby korzystające z kart zewnętrznych typu MulitSport, Fit Profit, Ok. System, lub osoba, która wykupiła pojedyncze wejście zapisała się na nie. Zapisów na zajęcia można dokonywać korzystając z aplikacji  Perfect Gym GO, telefonicznie lub osobiście w recepcji Fitness Klub Sporting. Login to adres e-mail Klienta, zaś hasło jest ustalane indywidualnie, w przypadku nadania hasła przez Pracowników Klubu należy je zmienić  przy 1 logowaniu.

4.12   Klient lub Członek Klubu  ma obowiązek aktualizacji swoich danych zarówno adresowych jak i informacji o stanie zdrowia, które mogą w istotny sposób wpłynąć na rodzaj wykonywanych ćwiczeń, w tym zdrowie i życie Klienta lub Członka Klubu.

4.13   Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

 

 1. Płatność w Klubie

5.1     Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Formularzu Członkowskim.

5.2     Opłaty wnoszone są w formie jednorazowej opłaty wpisowej i  opłaty członkowskiej w sposób uzgodniony w umowie, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, których dotyczą. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Klubu kwotą opłaty lub dokonania jej w recepcji Klubu Uregulowanie należnych opłat może odbywać się również za pośrednictwem Banku w przypadku zawarcia przez Klienta Umowy Bankowej, co zostało uregulowane w Regulaminie Dodatkowym: Umowa Bankowa w Fitness Klubie Sporting stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.3     Klient lub Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej opłaty wpisowej i opłat członkowskich, a także proraty, gdy Umowa została zawarta w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. Gdy liczba pozostałych do końca miesiąca dni jest mniejsza niż 7, wówczas Klient lub Członek Klubu wraz z zapłatą proraty zobowiązany jest uiścić także jednorazową opłatę wpisową i opłatę członkowską należną za kolejny miesiąc kalendarzowy. W innym wypadku, Klient lub Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia proraty i jednorazowej opłaty wpisowej, natomiast opłatę za pierwszy miesiąc członkostwa w pełnej wysokości uiszcza 1-go dnia kolejnego miesiąca.

5.4     Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Członka Klubu, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka Klubu możliwości skorzystania z Usług w dowolnie wybranym przez niego terminie, w ramach terminu, na jaki zawarto umowę. Skorzystanie w okresie obowiązywania umowy tylko z części  usług nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty  lub przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu, nie zwalnia od wnoszenia opłat członkowskich, o ile niemożliwość korzystania z urządzeń i usług Klubu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Klubu.

5.5     O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata wpisowa, pełna opłata członkowska za jeden miesiąc i/lub prorata są należne w dniu zawarcia Umowy – z zastrzeżeniem punktu 5.3. niniejszego Regulaminu, a kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do 1. dnia miesiąca kalendarzowego. Klientowi lub Członkowi Klubu przysługuje możliwość płatności ratalnej, jak również płatności z góry za cały okres trwania Umowy w jednej z form wymienionych w pkt 5.9.

5.6     W przypadku karnetów dwunastomiesięcznych, jeśli Klient lub Członek Klubu dokonał zakupu Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego – okresu dwunastu miesięcy liczony jest  od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, zaś za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnetu, Członek Klubu uiszcza proratę – opłatę w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca miesiąca.

5.7     Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał takie dane, które uniemożliwiły Klubowi pobieranie opłaty.

5.8     W przypadku zawarcia Umowy na okres miesiąca, Klient lub Członek Klubu może dokonać wyboru formy płatności: bezgotówkowo/gotówką w siedzibie Klubu, lub ONLINE poprzez stronę internetową klubu.

5.9     W przypadku zawarcia Umowy na okres powyżej jednego miesiąca Klient lub Członek Klubu może dokonać wyboru formy płatności: pobranie z karty, bezgotówkowo lub gotówką w siedzibie Klubu, za pośrednictwem banku na podstawie Umowy Bankowej oraz przez sprzedaż on-line, której warunki określa odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Klubu. W przypadku wyboru formy płatności pobrania z karty, Klientowi lub Członkowi Klubu przysługuje rabat w wysokości określonej w Formularzu Członkowskim, naliczany od pierwszej płatności niezależnie od tego, w jakiej formie ona nastąpi. Klient lub Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić, by w momencie pobrania z karty na rachunku bankowym znajdowały się odpowiednie środki. Jeżeli obciążenie okaże się bezskuteczne, Klient lub Członek Klubu zobowiązany  jest do zwrotu łącznej kwoty już udzielonych rabatów, poprzez zapłatę w recepcji klubu zaległej raty (wysokość opłaty zgodnie z cennikiem płatności gotówką lub bezgotówkowo w kasie klubu). Członek Klubu nie może korzystać z urządzeń i usług Klubu, jeżeli próba pobrania należnych środków okazała się bezskuteczna, wskutek czego zalega on z płatnością.

5.10.  Ustalona przy zawarciu umowy cena członkostwa obowiązuje w okresie obowiązywania karnetu; cena członkostwa obejmująca kolejne okresy ustalana jest w oparciu o aktualny cennik Klubu oraz wybrany przez Członka Klubu rodzaj pakietu.

5.11   W przypadku karnetu BT nowa cena zostanie podana do wiadomości Klienta lub Członka Klubu w przypadku braku zgody na nową cenę karnet ulega rozwiązaniu z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

 1. Zakres odpowiedzialności Klubu

6.1     Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwienia Członkowi Klubu korzystania w ramach jednorazowej opłaty wejściowej lub abonamentu w terminie określonym w abonamencie, w godzinach działania Klubu określonych w Regulaminie porządkowym z Zajęć oraz urządzeń Klubu.

6.2     Klub ma prawo do zmian godzin działania Klubu, o czym poinformuje Członków. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.

6.3     Zajęcia w klubie prowadzone są według harmonogramu, z którym klient zapoznać może się w siedzibie Klubu bądź na stronie internetowej prowadzonej przez Klub. Harmonogram zajęć ustalany przez Klub może ulegać modyfikacjom bez zgody Członków Klubu. W szczególności zmiany dotyczyć mogą formy zajęć, częstotliwości i godzin ich odbywania, osoby prowadzącego. Klub zastrzega możliwość odwołania zajęć jeżeli liczba zainteresowanych jest mniejsza niż 5.

6.4     Na terenie Klubu obowiązuje absolutny zakaz ćwiczenia z trenerem lub instruktorem nie będących członkiem zespołu Klubu.

6.5     W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania Klubu.

6.6     Członkowie przyjmują do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Klub podlega monitoringowi.

6.7     Fitness Klub Sporting nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty, a także za utratę lub zniszczenie rzeczy, które zostały pozostawione w otwartej szafce lub poza nią.

6.8     Klient lub Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zabezpieczenia swoich rzeczy w szafce, tj zamknięcie  jej na kłódkę i upewnieniem się, że kłódka jest poprawnie umieszczona i „zdekodowana” przed opuszczeniem szatni. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do obsługi klubu. Nigdy nie należy udostępniać kodu do kłódki osobom innym niż obsługa klubu.

6.9     Niedozwolone jest zamykanie na noc szafki na kłódkę. W razie takiego zdarzenia, kłódka w zamkniętej szafce będzie usuwana, a osoba, która ją pozostawiła będzie zobowiązana do zwrócenia kosztu kłódki. Rzeczy pozostawione w szafce zostaną zabezpieczone i będą oczekiwać na odbiór w ciągu 30 dni.

6.10   Klub ma prawo do obciążenia Członków Klubu obowiązkiem pełnego pokrycia szkód wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z urządzeń, jak również zaleceń obsługi Klubu.

 

 1. Zamrożenie karnetu (dotyczy karnetów 12-miesięcznych i bezterminowych)

7.1     Klientowi lub Członkowi Klubu, który zawarł Umowę na okres 12 miesięcy, przysługuje możliwość bezpłatnego zamrożenia karnetu, które jest zawieszeniem wykonywania umowy. Zamrożenie karnetu skutkuje brakiem możliwości korzystania z urządzeń i usług Klubu w okresie wskazanym w formularzu zamrożenia. Zamrożenie karnetu nie może obejmować pierwszego okresu rozliczeniowego ani proraty. Aby Klient lub Członek Klubu mógł skorzystać z zamrożenia, musi on uregulować wszystkie należne dotąd opłaty.

7.2     Zamrożenie bezpłatne karnetu następuje na okres maksymalnie 28 dni (4x 1tydzień). Minimalny okres zamrożenia wynosi tydzień.

7.3     W celu zamrożenia karnetu Klient lub Członek Klubu zobowiązany jest złożyć do Klubu pisemne oświadczenie opatrzone podpisem Klienta lub Członka Klubu, nie później niż  7 dni przed planowanym początkiem okresu zawieszenia, wskazując okres, na jaki zawieszenie ma nastąpić – formularz zamrożenia dostępny jest w recepcji Klubu.

7.4     W przypadku zamrożenia karnetu na okresy liczone w pojedynczych tygodniach, Klient lub Członek Klubu obowiązany jest uiścić pełną opłatę za dany miesiąc; wówczas okres obowiązywania karnetu wydłuża się odpowiednio o okres wskazany w formularzu zamrożenia. Okres, o który następuje wydłużenie, nie podlega dodatkowej opłacie. Zamrożenie karnetu może nastąpić łącznie na maksymalnie 4 tygodnie. Płatność zawsze będzie przypadać na 1 dzień miesiąca.

7.5     Okres zamrożenia, jaki został wskazany przez Klienta lub Członka Klubu w formularzu zamrożenia, może ulec skróceniu pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone w drodze pisemnego oświadczenia przed kolejnym okresem rozliczeniowym, mając na uwadze, iż minimalny okres zamrożenia to 7 dni i jego wielokrotność (7, 14, 21,28).

7.6     Istnieje możliwość  zamrożenia karnetu na cały miesiąc przy kolejnych miesiącach mrożenia, dla karnetów 12 m-cznych, po uiszczeniu opłaty 50zł za każdy miesiąc mrożenia. Karnet nie ulega wówczas wydłużeniu. Z tej opcji mrożenia Klient lub Członek Klubu może skorzystać  maksymalnie do 3 miesięcy członkostwa oraz jedynie w całości na pełen miesiąc członkostwa; nie jest dopuszczalne jego dzielenie na poszczególne tygodnie. Mrożenia płatne można realizować tylko od 1 dnia miesiąca, na pełen jeden miesiąc. Okres zamrożenia, jaki został wskazany przez Klienta lub Członka Klubu w formularzu zamrożenia, może ulec skróceniu pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone w drodze pisemnego oświadczenia, jednak jest wówczas obowiązany do uiszczenia 100 % Opłaty przypadającej za dany miesiąc. Klient lub Członek Klubu może również pod tymi samymi warunkami całkowicie zrezygnować z mrożenia.

7.7     W przypadku Karnetów Bezterminowych istnieje możliwość ich zamrożenia na okres 1 miesiąca kalendarzowego (30 pełnych dni) po uiszczeniu opłaty za mrożenie odpowiednio: 30zł karnet Senior BT i 50zł pozostałe BT. Zamrożenie karnetu skutkuje brakiem możliwości korzystania z urządzeń i usług Klubu w okresie wskazanym w formularzu zamrożenia. Zamrożenie karnetu nie może obejmować pierwszego okresu rozliczeniowego ani proraty. Aby Klient lub Członek Klubu mógł skorzystać z zamrożenia, musi on uregulować wszystkie należne dotąd opłaty. Mrożenie płatne można realizować tylko od 1 dnia miesiąca na jeden pełny miesiąc.

7.8     W celu zamrożenia karnetu BT Klient lub Członek Klubu zobowiązany jest złożyć do Klubu pisemne oświadczenie opatrzone podpisem Klienta lub Członka Klubu, nie później niż  7 dni przed planowanym początkiem okresu zawieszenia, wskazując okres, na jaki zawieszenie ma nastąpić – formularz zamrożenia dostępny jest w recepcji Klubu.

7.9     Okres zamrożenia, jaki został wskazany przez Klienta lub Członka Klubu w formularzu zamrożenia karnetu bezterminowego, nie może ulec skróceniu. Klient lub Członek Klubu może całkowicie zrezygnować z mrożenia pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone w drodze pisemnego oświadczenia, jednak jest wówczas obowiązany do uiszczenia 100 % Opłaty przypadającej za dany miesiąc.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

8.1     Klub wraz z zawarciem Umowy uzyskuje dostęp do danych osobowych Klienta lub Członka Klubu podanych we formularzu członkowskim i jest Administratorem tych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “Rozporządzenie”).

8.2     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Umowa o korzystanie z usług Fitness Klubu. Podanie danych osobowych przez Klienta lub Członka Klubu nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

8.3     Klub realizuje z najwyższą starannością wszelkie obowiązki nałożone przez przepisy Ustawy oraz Rozporządzenia na administratora danych, w tym zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w 8.1 powyżej, są:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta lub Członka Klubu, a także wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją, realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, a w przypadku niewywiązania się przez Klienta lub Członka Klubu z Umowy, również w celu dochodzenia roszczeń  związanych z Umową;
 2. b) zebrane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz poddawane dalszemu przetwarzaniu zgodnemu z tymi celami;
 3. c) adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. d) przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne; tj. w okresie zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu – tak, by umożliwić proces rekrutacyjny oraz weryfikację Klienta lub Członka Klubu w przyszłości.

8.4     Klub nie będzie podejmować wobec Klienta ani Członka Klubu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8.5     Klient lub Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych oraz  ich usunięcia, a także prawo sprzeciwu, który należy wnieść do siedziby Klubu w formie pisemnej. Członek Klubu może skontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Klubu lub pisemnie na jego adres podany w punkcie 1 Regulaminu oraz telefonicznie 65 526 55 02.

8.6     Klient lub Członek Klubu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

8.7     Klub może przekazać dane osobowe Klienta lub Członka Klubu osobom trzecim – w szczególności profesjonalnemu pełnomocnikowi –  w przypadku niewywiązania się przez Członka Klubu Umowy w celu dochodzenia roszczeń związanych z Umową.

 

 1. Rozwiązanie umowy

9.1     Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta lub Członka Klubu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Okres ten liczony jest od daty 1 pełnej raty (nie wlicza się prorata).

9.2     Klient lub Członek Klubu może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania przez Klub postanowień umownych. Rozwiązanie Umowy musi zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Klubu do zaniechania naruszeń z zakreślonym 21 dniowym terminem na ustosunkowanie się do treści wezwania.

9.3     Klub może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku uchybiania przez Członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego bądź norm porządkowych.

9.4     Klientowi przysługuje bezpłatnie jednokrotna, możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią (Cesja). Umowę Cesji pomiędzy Klubem, Klientem, a Wstępującym zawiera się pod rygorem nieważności na piśmie.

9.5     Po rozwiązaniu przez Klienta, Członka Klubu lub Klubu Umowy, w przypadku, gdy Klient dokonał płatności za cały okres obowiązywania Umowy z góry, oraz gdy płatności realizowane są na podstawie Umowy Bankowej, za czas,  w którym usługi nie będą świadczone, Klientowi nie przysługuje zwrot należności – możliwa jest jednak cesja karnetu na inna osobę ze skutkiem natychmiastowym.

9.6     Klient lub Członek Klubu nie ma możliwości wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy zalega z płatnościami ani w czasie mrożenia Karnetu.

9.7     Okres wypowiedzenia nie może być liczony podczas okresu zawieszenia karnetu a także podczas proraty.

9.8     Klientowi lub Członkowi Klubu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od jej zawarcia. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Umowy należy złożyć w siedzibie Klubu. Pobrana opłata za świadczenie usługi jest zwracana Klientowi, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. Ustalenia końcowe

10.1  Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Formularzem Członkowskim integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Klubem. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy Bankowej, integralną częścią umowy jest również Regulamin Dodatkowy: Umowa Bankowa w Fitness Klub Sporting.

10.2  Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Klubem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

10.3  Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej.

10.4  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Klub.

10.5  Regulamin obowiązuje w ramach okresu na jaki został podpisany karnet. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, Klub może dokonań zmian w regulaminie w tym wysokości opłat za karnet pod warunkiem powiadomienia Członka Klubu o tym fakcie na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Członek Klubu może wówczas wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia wprowadzenia podwyższenia opłat za karnet.

10.6  Ważne informacje są rozpisane w Recepcji Klubu lub publikowane na stronie internetowej Klubu lub na portalu społecznościowym.

10.7  W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.

 

AKADEMIA ZDROWEGO DZIECKA