fbpx

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
Klub – Fitness Klub Sporting, prowadzony przez spółkę Firma Handlowa Sporting Andrzej Gołdyn spółka jawna z siedzibą w Lesznie Rynek 25 wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000010405, NIP: 6970011088.
Członek Klubu – osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z Klubem na jej rzecz przez osobę trzecią;
Klient – osoba zawierająca umowę z Klubem o świadczenie usług określonych w ofercie Klubu w imieniu własnym lub na rzecz innego Członka Klubu;
Zajęcia – zajęcia prowadzone przez Klub, określone w odrębnej ofercie.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia.
2.2 Klub świadczy usługi sportowo rekreacyjne, w szczególności w zakresie: aerobiku, zajęć mentalnych, zajęć na siłowni, treningu obwodowego, doradztwa w zakresie treningu, sauny.
2.3 Klub świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany w zależności od rodzaju członkostwa określonego w umowie („Umowa”).
2.4 Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty (zmiana godzin zajęć, zmiana prowadzących, zmiana formy zajęć i ilości). Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Członkostwo w Klubie

3.1 Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy na czas określony (miesiąc/dwanaście miesięcy) lub bezterminowy, według wyboru Członka Klubu. Zawarcie umowy następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszego Regulaminu w Klubie lub wyboru innym wybranym przez członka Klubu dniu oraz uiszczenia Opłaty Wpisowej.
3.2 Niniejszy Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią.
3.3 Każdy członek Klubu mający wykupione treningi personalne jest zobowiązany do posiadania karnetu lub wejściówki upoważniającej do korzystania z Klubu. Treningi personalne mogą odbywać się tylko w godzinach obowiązywania danego karnetu bądź wejściówki.
3.4 Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3.5 Osoba niepełnoletnie, która ukończyła 16 lat, może być Członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, wyrażoną na piśmie. Umowę na rzecz osoby niepełnoletniej zawiera jej przedstawiciel ustawowy.
3.6 Członek Klubu, który nie ukończył 26 roku życia może korzystać z Karnetu Student, za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej.
3.7 Karnet senior po 55 roku życia lub wcześniej okazując ważna legitymację Uniwersytetu 3 wieku
3.7 Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Przekazywanie karty osobom trzecim jest niedozwolone.
3.8 Warunkiem korzystania z Usług Klubu jest opłacenie opłat za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska, zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą zgodnie
z aktualnym Cennikiem.
3.9 Przy podpisywaniu umowy z Klubem obowiązkowe jest okazanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, zgoda na zrobienia zdjęcia do systemu.
3.10 W uzasadnionych przypadkach wynikających z kwestii organizacyjnych lub wymogów bezpieczeństwa, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy.
3.11 Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub na portalach społecznościowych oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania lub może zażądać usunięcie nagrania obejmującego jego wizerunek.

4. Zasady korzystania z usług Klubu

4.1 Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu oraz poszczególnych stref Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.
4.2 Członkowi Klubu nie przysługują wobec Klubu żadne roszczenia, jeżeli w wybranym przez Członka Klubu terminie niektóre z Usług lub przyrządów nie są dostępne z powodu korzystania z nich przez innych Członków.
4.3 W czasie korzystania z Usług Członkowie Klubu zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju.
4.4 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do wiadomości Członków.
4.5 Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie się stanu zdrowia Członka będące następstwem dolegliwości zdrowotnych występujących u Członka przed podjęciem ćwiczeń lub zajęć w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie
stanu zdrowia członka wynikłe z nieprzestrzegania przez niego Regulaminu, Regulaminu porządkowego, Regulaminów stref, instrukcji ćwiczeń zamieszczonych w Klubie i wydawanych przez personel Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności za szkody na osobie wywołane nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń Klubu przez Członka.
4.6 Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływam alkoholu lub środków odurzających.
4.7 Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu oraz zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.
4.8 Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
4.9 Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.
4.10 Aby wejść do Klubu Fitness należy na bramce wejściowej użyć otrzymaną Kartę członkowską (przyłożyć ją do czytnika), w wyjątkowej sytuacji pracownik klubu może wpuścić Klubowicza używając swojej karty pracowniczej, wcześniej klubowicz musi okazać się dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, a pracownik zweryfikować aktualność karnetu.
4.11 Aby brać udział w zajęciach fitness niezbędne jest, aby Klubowicz, osoby korzystające z kart zewnętrznych typu MulitSport, Fit Profit, Ok System , lub osoba, która wykupiła pojedyncze wejście zapisała się na nie. Zapisów na zajęcia można dokonywać korzystając z aplikacji eFitness App , telefonicznie lub osobiście w recepcji Fitness Klub Sporting. Login to adres e-mail Klienta, zaś hasło jest ustalane indywidualnie, w przypadku nadania hasła przez Pracowników Klubu należy je zmienić przy 1 logowaniu.
4.12 Klient lub Członek Klubu ma obowiązek aktualizacji swoich danych zarówno adresowych jak i informacji o stanie zdrowia, które mogą w istotny sposób wpłynąć na rodzaj wykonywanych ćwiczeń, w tym zdrowie i życie Klienta lub Członka Klubu.
4.13 Członkowie Klub zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

5. Płatność w Klubie

5.1 Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Formularzu Członkowskim.
5.2 Opłaty wnoszone są nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, których dotyczą. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Klubu kwotą opłaty lub dokonania jej w recepcji Klubu.
5.3 Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał takie dane, które uniemożliwiły Klubowi pobieranie opłaty.
5.4 W przypadku zawarcia Umowy na okres miesiąca, Klient lub Członek Klubu może dokonać wyboru formy płatności: bezgotówkowo/gotówką w siedzibie Klubu, lub ONLINE poprzez stronę internetową klubu.
5.5 Ustalona przy zawarciu umowy cena członkostwa obowiązuje w okresie obowiązywania karnetu; cena członkostwa obejmująca kolejne okresy ustalana jest w oparciu o aktualny cennik Klubu oraz wybrany przez Członka Klubu rodzaj pakietu.

6. Zakres odpowiedzialności Klubu

6.1 Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwienia Członkowi Klubu korzystania w ramach jednorazowej opłaty wejściowej lub abonamentu w terminie określonym w abonamencie, w godzinach działania Klubu określonych w Regulaminie porządkowym z Zajęć oraz urządzeń Klubu.
6.2 Klub ma prawo do zmian godzin działania Klubu, o czym poinformuje Członków. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.
6.3 Zajęcia w klubie prowadzone są według harmonogramu, z którym klient zapoznać może się w siedzibie Klubu bądź na stronie internetowej prowadzonej przez Klub. Harmonogram zajęć ustalany przez Klub może ulegać modyfikacjom bez zgody Członków Klubu. W szczególności zmiany dotyczyć mogą formy zajęć, częstotliwości i godzin ich odbywania, osoby prowadzącego. Klub zastrzega możliwość odwołania zajęć jeżeli liczba zainteresowanych jest mniejsza niż 5.
6.4 Na terenie Klubu obowiązuje absolutny zakaz ćwiczenia z trenerem lub instruktorem nie będących członkiem zespołu Klubu.
6.5 W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania Klubu.
6.6 Członkowie przyjmują do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Klub podlega monitoringowi.
6.7 Fitness Klub Sporting nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty, a także za utratę lub zniszczenie rzeczy, które zostały pozostawione w otwartej szafce lub poza nią.
6.8 Klient lub Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zabezpieczenia swoich rzeczy w szafce, tj zamknięcie jej na kłódkę i upewnieniem się, że kłódka jest poprawnie umieszczona i „zdekodowana” przed opuszczeniem szatni. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do obsługi klubu. Nigdy nie należy udostępniać kodu do kłódki osobom innym niż obsługa klubu.
6.9 Niedozwolone jest zamykanie na noc szafki na kłódkę. W razie takiego zdarzenia, kłódka w zamkniętej szafce będzie usuwana, a osoba, która ją pozostawiła będzie zobowiązana do zwrócenia kosztu kłódki. Rzeczy pozostawione w szafce zostaną zabezpieczone i będą oczekiwać na odbiór w ciągu 30 dni.
6.10 Klub ma prawo do obciążenia Członków Klubu obowiązkiem pełnego pokrycia szkód wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z urządzeń, jak również zaleceń obsługi Klubu.

7. Przetwarzanie danych osobowych

7.1 Klub wraz z zawarciem Umowy uzyskuje dostęp do danych osobowych Klienta lub Członka Klubu podanych we formularzu członkowskim i jest Administratorem tych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “Rozporządzenie”).
7.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Umowa o korzystanie z usług Fitness Klubu. Podanie danych osobowych przez Klienta lub Członka Klubu nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
7.3. Klub realizuje z najwyższą starannością wszelkie obowiązki nałożone przez przepisy Ustawy oraz Rozporządzenia na administratora danych, w tym zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w 8.1 powyżej, są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta lub Członka Klubu, a także wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją, realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, a w przypadku niewywiązania się przez Klienta lub Członka Klubu z Umowy, również w celu dochodzenia roszczeń związanych z Umową;
b) zebrane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz poddawane dalszemu przetwarzaniu zgodnemu z tymi celami;
c) adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne; tj. w okresie zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu – tak, by umożliwić proces rekrutacyjny oraz weryfikację Klienta lub Członka Klubu w przyszłości.
7.4. Klub nie będzie podejmować wobec Klienta ani Członka Klubu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
7.5. Klient lub Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia, a także prawo sprzeciwu, który należy wnieść do siedziby Klubu w formie pisemnej. Członek Klubu może skontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Klubu lub pisemnie na jego adres podany w punkcie 1 Regulaminu oraz telefonicznie 65 526 55 02.
7.6. Klient lub Członek Klubu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
7.7. Klub może przekazać dane osobowe Klienta lub Członka Klubu osobom trzecim – w szczególności profesjonalnemu pełnomocnikowi – w przypadku niewywiązania się przez Członka Klubu z Umowy w celu dochodzenia roszczeń związanych z Umową.

8. Rozwiązanie umowy

8.1 Karnety miesięczne nie podlegają okresowi wypowiedzenia. Klient lub Członek Klubu może zrezygnować w dowolnym momencie trwającego karnetu, przy czym Klub nie dokonuje zwrotu za niewykorzystane dni aktywnego członkostwa.

9. Ustalenia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Formularzem Członkowskim integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Klubem.
9.2 Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Klubem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
9.3 Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej.
9.4 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Klub.
9.5 Regulamin obowiązuje w ramach okresu na jaki został podpisany karnet.
9.6 Ważne informacje są rozpisane w Recepcji Klubu lub publikowane na stronie internetowej Klubu lub na portalu społecznościowym.
9.7 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28/05/2021 r.

AKADEMIA ZDROWEGO DZIECKA